การประชุมวิชาการแห่งชาติ
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
เรื่อง กิจกรรมทางกายกับการสอนสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการในยุคแท็บเลต
วันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (คลิกอ่านรายละเอียด)
 
 
   
 
   
 
 
คำกล่าวต้อนรับ ของ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการแห่งชาติสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย
เรื่อง กิจกรรมทางกายกับการสอนสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการในยุคแท็บเลต
วันพฤหัสบดีที่ 28-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม
(คลิกอ่านรายละเอียด)
 
   
 
 
 
คำกล่าวรายงาน ของ นายกสมาคมฯ
การประชุมวิชาการแห่งชาติ
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย
ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม
(คลิกอ่านรายละเอียด)
 
   
 
 
คำกล่าวรายงาน ของ เลขาธิการสมาคมฯ
การประชุมวิชาการแห่งชาติ
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย
ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
(คลิกอ่านรายละเอียด)
 
       

 

 

 
กำหนดการ การประชุมวิชาการแห่งชาติ
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสาขาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการเพื่อพัฒนาเยาวชนสู่การพัฒนาชาติ
วันอาทิตย์ที่ 26 – วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น  (คลิกอ่านรายละเอียด)
 

 

 

 
คำกล่าวเปิด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
การประชุมวิชาการแห่งชาติ
(คลิกอ่านรายละเอียด)
 

 

 

 
การประชุมวิชาการแห่งชาติ
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสาขาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการเพื่อ พัฒนาเยาวชน พัฒนาชาติ
วันพุธที่ 16 – วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
(คลิกอ่านรายละเอียด)
 

 

 

 
ในการประชุมวิชาการแห่งชาติ
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสาขาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการเพื่อ พัฒนาเยาวชน พัฒนาชาติ
วันพุธที่ 16 – วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 
 
 
โครงการฯ การประชุมวิชาการแห่งชาติ
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
เรื่อง กิจกรรมทางกายกับการสอนสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการในยุคแท็บเลต
วันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียด)
 
 
 

*เอกสารการนำเสนอ

26 กุมภาพันธ์ 2555
 01 Pro Manifesto Msia (Dr.Leonard A.de Vries)
 02 Seminar ASEAN 2015 iNTEGRATION (Dr.Leonard A.de Vries)
 03 TAHPER GohEkPiang Feb2012
 04 TAHPER GohEkPiang Feb 2012 (Mr. Goh Ek Piang)
 05 การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข)
 06 การเตรียมตัวรับการประเมิน (นายชุมพล สายแสนทอง)
 07 การพัฒนาครูพลศึกษาในประเทศไทย (รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม)
 08 การพัฒนาศักยภาพครูสู่ตำแหน่งวิชาการ (วีระเดช ซาตา)
 09 เขียนผลงานอย่างไรให้ผ่าน (ชุมพล สายแสนทอง)
 10 ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยว (ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ)

27 กุมภาพันธ์ 2555
 01 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาคมอาเซียน (ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์)
 02 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสำหรับครูพลศึกษา
 03 รศ.ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์
 04 ผศ.ดร.เกษม
     -01GPAQ ไทย
     -02 GPAQ-english
     -03presentation สพสท.ขอนแก่น
 05 รศ.ดร.กรรวี
     -01การประเมินทางเลือก
     -02 สพสท ก.พ. 2555
 06 ศ.ดร.สมบัติ กาญจนกิจ
     -01 PP.INTER_CON
     -02 เทคนิคการจัดทำรายงานวิจัย

28 กุมภาพันธ์ 2555
 *Admission (รศ.ดร.สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์)
 * การปรับสัดส่วนองค์ประกอบ (ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม)

 
 
 
 
กำหนดการ การประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสาขาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการเพื่อพัฒนาเยาวชนสู่การพัฒนาชาติ วันอาทิตที่ 26-วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น อ่านรายละเอียดกด...
 
 
 
เลื่อนการประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
โดยไม่มีกำหนด (แล้วจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสาขาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการเพื่อพัฒนาเยาวชน พัฒนาชาติ
วันพุธที่ 16 - วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส อ.เมือง
จ.ขอนแก่น (รายละเอียดคลิก...)
 
 
ภาพการประชุม และการเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการแห่งชาติ
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
เรื่อง บทบาทครูสุขศึกษา พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยในสถานศึกษา
ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช (หาดจอมเทียน) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2553
คลิกดูภาพการประชุม
 
 
ขอเชิญส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในงาน ประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1 อ่านรายละเอียด
 
เอกสารประกอบการประชุม และการเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการแห่งชาติ
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
เรื่อง บทบาทครูสุขศึกษา พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยในสถานศึกษา
ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช (หาดจอมเทียน) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2553

*เอกสารโครงการ

    - โครงการประชุมวิชาการแห่งชาติ
    - กำหนดการ
    - หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคล

*การประกาศเกียรติคุณ
    - ประกาศสมาคมฯ2553
    - บุคคลดีเด่นแห่งชาติระดับนโยบายประจำปี 2553
    - พิธีพระราชทานรางวัลเกียรติยศ


*เอกสารการนำเสนอ
    - Promoting physical activity- global progress and local action
    - การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย- ความคืบหน้าในระดับโลกและการนำไปปฏิบัติในระดับท้องถิ่น
      ศ.ฟิโอนา บูล

    *บทบาทครูกับการจัดหลักสูตรและการเรียนรู้
      - 01นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า
      - 02 รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส
      - 03 รศ.ดร.พันธ์วิรา ขวัญบูรณาจันทร์
      - 04 อาจารย์นที คงประพันธ์
      - 05 วัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สุขศึกษา โดย รศ.เจริญ กระบวนรัตน์
      - 06 Physical Activity & Tobacco Prevention as the Keys for Health Promotion
      - 07 รูปแบบและพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้พลศึกษา และกีฬา โดย รศ.ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์
      - 08 การประเมินผลการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ในสถานศึกษา โดย รศ.ดร.กรรวี บุญชัย
        08-1 ชุดที่ 1
        08-2 ชุดที่ 2
        08-3 ชุดที่ 3
      - 09 ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดย ดร.จรวยพร ธรณินทร์

      - 10 ห้องผลงานวิจัยด้านพลศึกษาและนันทนาการ
        10-1เกียรติวัฒน์ วัชญากาญจน์
        10-2 ชัยชนะ มิตรสัมพันธ์
        10-3 ไกรสิทธื มานะศรีสุริยัน และคณะ
        10-4 ปรีดาภรณ์ ดวงใจดี
        10-5 เพ็ญศรี ศรีสวัสดิ์
        10-6 อธิพร ภักดีศิริวงษ์

      - 11 ห้องผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
        11-1 ผศ.ชัยวัฒน์ เหล่าสืบสกุลไทย
        11-2 ผศ.จิรภัทร ตันติทวีกุล
        11-3 ศิริพร เกียรติภาพันธ์
        11-4 สมภพ สาครดี
        11-5 อนุสรณ์ มนตรี

      - 12 ห้องผลงานวิจัยด้านสุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ
        12-1 อุทุมพร ณ นคร
        12-2 วรัญญู รีรมย์
        12-3 สุชิน บัวงาม
        12-4 อัจฉรา ปุราคม


*ข้อบังคับสมาคมฯ

    - ข้อบังคับ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ แห่งประเทศไทย

*คำกล่าวรายงาน
    - คำกล่าวรายงานของนายกสมาคมฯ
    - คำกล่าวเปิดของที่ปรึกษารัฐมนตรี
    - คำถวายอาศิรวาทราชสดุดี
 
 
 
เอกสารการประชุมวิชาการแห่งชาติ
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
เรื่อง บทบาทครูสุขศึกษา พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยในสถานศึกษา
วันที่ 1 – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช (หาดจอมเทียน) เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
******************
>> รายละเอียดโครงการประชุมวิชาการ
>> กำหนดการประชุมวิชาการ ฯ
>> หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเป็นนักพลศึกษา นักสุขศึกษา นักนันทนาการ และนักวิชาการดีเด่นแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2552-2553
>> ประกาศสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย เรื่อง การประกาศเกียรติคุณบุคคลและโรงเรียนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2553
>> หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเป็นนักพลศึกษา นักสุขศึกษา นักนันทนาการ และนักวิชาการดีเด่นแห่งชาติ
>> บุคคลและองค์กรดีเด่นแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2553
>> พิธีพระราชทานรางวัลเกียรติยศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแก่บุคคลและโรงเรียนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2553
>> ข้อบังคับสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ แห่งประเทศไทยฉบับแก้ไข พ.ศ. 2553
>> คำกล่าวรายงานของนายกสมาคมสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
>> คำกล่าวเปิดของที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
>> คำถวายอาศิรวาทราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553
เอกสารการประชุมวิชาการ เรื่อง วิทยาศาสตร์การกีฬา
: การจัดการเรียนรู้และกิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ สำหรับเด็กและเยาวชนไทย ในสถานศึกษา
วันที่ 28-30 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงแรม ธรรมรินทร์ ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
******************************
1.นำเสนอผลงาน ห้องรวม >>ดาวน์โหลด<<
01-INNOVATIVE PRACTICES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTSIN ASIA_Unesco
02-Application of Sport Science into Phisical Activities and Sport for Health_Walter King Yan HO
03-วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา_ผศ. ดร. นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
04-แนวทางสนับสนุนทุน_ผศ.ดร.สุชาติสุชาติ ทวีพรปฐมกุล
05-การออกกำลังกายในโรงเรียน_โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
06-แผนการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555_ดร.คงศักดิ์ เจริญรักษ์
07-วิทยาศาสตร์การกีฬากับการพัฒนาการเรียนรู้ของการเคลื่อนไหว_ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ
08-ศิลปะแห่งการกีฬา_ดร ดร.เกษม เกษม นครเขตต์
2.นำเสนอผลงาน ห้อง นวัตกรรม สุขศึกษา นันทนาการ
>>ดาวน์โหลด<<
02.01-ผลของการออกกำลังกายด้วยไม้กลิ้ง กลิ้ง & กลิ้ง ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย_รองศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เมรานนท
02.02-การส่งเสริมสุขภาพ_รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์เจส เจสดา ดา ธนวิภาคะนนท์ธนวิภาคะนนท์ และคณะ
02.03-ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร_ผศ.ชัยชนะ มิตรสัมพันธ์
02.04-การนำเสนอรูปแบบการพัฒนากีฬาเทนนิสอาชีพในประเทศไทย_ผศ.สุธนะ ติงศภัทิย์
02.05-บทเรียนสำเร็จรูป_ธีระศักดิ์ อินทร์ช่วย
02.06-วิธีการสร้างนวัตกรรมฝึกทักษะมวยสากล_ดนัย นักเสียง
02.07-ฟองใต้โฮมสเตย์_รศ.นิธิเดชน์ เชิดพุทธ
3.นำเสนอผลงาน ห้องพลศึกษา
>>ดาวน์โหลด<<03.01-การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่3-4_รศ.หฤยา-วิจัยหลักสูตร
03.02-เกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับนักเรียน_นายสุรศักดิ์ แสงวิเศษ
03.03-ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการว่ายน้ำท่ากบ_ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร เล้าเรืองศิลป์ชัย
03.04-คิดอย่างไรกับการประเมินสมรรถภาพทางกาย_รองศาสตราจารย์ ดร.กรรวีกรรวี บุญบุญชัย
03.05-รายงานการสร้างและใช้คู่มือฝึกออกกำลังกายเพื่อทดสอบสมรรถภาพ_อ.บัณฑิต ชิดงาน
03.06-การพัฒนาการเรียนการสอนทักษะกีฬาวอลเล่ย์บอลโดยใช้การเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD_อ.สุรชัย ทองอ่อน
4.นำเสนอผลงาน ห้องวิทยาศาสตร์การกีฬา>>ดาวน์โหลด<<
04.01-ความคิดเห็นของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสินที่มีต่อคุณลักษณะของนักกีฬาเทควันโด_พัน สอาดเอี่ยม
04.02-ประสิทธิผลของการพายเรือกรรเชียงประเภทหนึ่งคนพายคู่และสองคนพายคู_พรเทพ ราชนาวี
04.03-การวิจัยทางพลศึกษา_นายศักดา พึ่งเจียม
04.04-สภาพและปัญหาการสภาพและปัญหาการเตรียมทีมนักกีฬาเตรียมทีมนักกีฬาของรร.สาธิตที่สังกัดม.ของรัฐ_ณัฐพร-ภารดี
04.05-ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดรูปกาย ขนาด และองค์ประกอบของร่างกาย_นพดล-สุเมธ
04.06-ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับความสามารถทางด้านทักษะ_สุเมธ พรหมอินทร์ภาพกิจกรรม งานประชุมวิชาการ เรื่อง มิติใหม่สู่อนาคต : สุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ ปี 2551

> ภาพกิจกรรมชุดที่ 1
> ภาพกิจกรรมชุดที่ 2Download เอกสาร งานประชุมวิชาการ เรื่อง มิติใหม่สู่อนาคต : สุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ ปี 2551
> การพัฒนาสมองด้วยการออกกำลังกาย
> การรณรงค์รู้เท่าทันภัยบุหรี่สู่เยาวชนและสังคม
> การให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
> นโยบายการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
> นำเสนอเครือข่ายสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา
> แนวทางใหม่ในการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา1
> แนวทางใหม่ในการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษา2
> แนะนำการเขียนโครงการ
> มิติใหม่ครูสุขศึกษา
> มิติใหม่สู่การเรียนรู้สุขศึกษา
การขอผลงานทางวิชาการ
> การขอตำแหน่งทางวิชาการ
> การจัดทำผลงานทางวิชาการ
> การประเมินการสอน
> ข้อควรพิจารณาในการจัดทำเอกสารขอผลงานทางวิชาการ
> ผศ.รศ._สถาบันการพลศึกษานวัตกรรม
> การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับแฟ้มข้อมูลในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
> คู่มือการใช้โปรแกรมFilesbase100
> เครื่องส่งลูกเทเบิลเทนนิส
> หุ่นฝึกทักษะการช่วยชีวิต
> อุปกรณ์เทคนิคว่ายน้ำพลศึกษา
> การพัฒนาศักยภาพการจัดทำสาระหลักสูตรสถานศึกษา
> การสร้างนวัตกรรมสื่อภาพนูนประกอบกิจกรรมทางกาย
> โครงงานการวัดผลการการยิงประตูฟุตซอลด้วยชุดทดสอบการยิงประตู ณ จุดโทษวิทยาศาสตร์การกีฬา
> การศึกษาปัญหาอุปสรรคการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาโรงเรียน
> สมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมสุขศึกษาและนันทนาการ
> การพัฒนาโปรแกรมกิจกรรมนันทนาการ
> ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
> สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการดำเนินงานด้านกีฬาและการออกกำลังกาย