ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ โครงการประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย หากผู้ใดสนใจสามารถ ดาวน์โหลด เอกสารได้ที่ (Click Dowload)
     
  การประชุมวิชาการแห่งชาติ 
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
เรื่อง บทบาทของกิจกรรมทางกาย กับการพัฒนาเยาวชน
วันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา (โคราช) (คลิกอ่านรายละเอียด) 
     
  การประชุมวิชาการแห่งชาติ
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
เรื่อง 100 ปี พลศึกษาไทยสู้ประชาคมอาเซียน
วันที่ 18 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556
โรงแรมคุ้มสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี (คลิกอ่านรายละเอียด)
     
  การประชุมวิชาการแห่งชาติ
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
เรื่อง กิจกรรมทางกายกับการสอนสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการในยุคแท็บเลต
วันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (คลิกอ่านรายละเอียด)
     
  คำกล่าวต้อนรับ ของ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการแห่งชาติสมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย
เรื่อง กิจกรรมทางกายกับการสอนสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการในยุคแท็บเลต
วันพฤหัสบดีที่ 28-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม
(คลิกอ่านรายละเอียด)
     
  คำกล่าวรายงาน ของ นายกสมาคมฯ
การประชุมวิชาการแห่งชาติ
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย
ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม
(คลิกอ่านรายละเอียด)
     
  คำกล่าวรายงาน ของ เลขาธิการสมาคมฯ
การประชุมวิชาการแห่งชาติ
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการแห่งประเทศไทย
ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
(คลิกอ่านรายละเอียด)
     
  กำหนดการ การประชุมวิชาการแห่งชาติ
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสาขาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการเพื่อพัฒนาเยาวชนสู่การพัฒนาชาติ
วันอาทิตย์ที่ 26 – วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น  (คลิกอ่านรายละเอียด)
     
  คำกล่าวเปิด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
การประชุมวิชาการแห่งชาติ
(คลิกอ่านรายละเอียด)
     
  การประชุมวิชาการแห่งชาติ
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสาขาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการเพื่อ พัฒนาเยาวชน พัฒนาชาติ
วันพุธที่ 16 – วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
(คลิกอ่านรายละเอียด)
     
  ในการประชุมวิชาการแห่งชาติ
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสาขาสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการเพื่อ พัฒนาเยาวชน พัฒนาชาติ
วันพุธที่ 16 – วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
     
  โครงการฯ การประชุมวิชาการแห่งชาติ
สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย
เรื่อง กิจกรรมทางกายกับการสอนสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการในยุคแท็บเลต
วันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียด)
     
 

*เอกสารการนำเสนอ

26 กุมภาพันธ์ 2555
 01 Pro Manifesto Msia (Dr.Leonard A.de Vries)
 02 Seminar ASEAN 2015 iNTEGRATION (Dr.Leonard A.de Vries)
 03 TAHPER GohEkPiang Feb2012
 04 TAHPER GohEkPiang Feb 2012 (Mr. Goh Ek Piang)
 05 การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข)
 06 การเตรียมตัวรับการประเมิน (นายชุมพล สายแสนทอง)
 07 การพัฒนาครูพลศึกษาในประเทศไทย (รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม)
 08 การพัฒนาศักยภาพครูสู่ตำแหน่งวิชาการ (วีระเดช ซาตา)
 09 เขียนผลงานอย่างไรให้ผ่าน (ชุมพล สายแสนทอง)
 10 ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยว (ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ)

27 กุมภาพันธ์ 2555
 01 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาคมอาเซียน (ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์)
 02 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสำหรับครูพลศึกษา
 03 รศ.ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์
 04 ผศ.ดร.เกษม
     -01GPAQ ไทย
     -02 GPAQ-english
     -03presentation สพสท.ขอนแก่น
 05 รศ.ดร.กรรวี
     -01การประเมินทางเลือก
     -02 สพสท ก.พ. 2555
 06 ศ.ดร.สมบัติ กาญจนกิจ
     -01 PP.INTER_CON
     -02 เทคนิคการจัดทำรายงานวิจัย

28 กุมภาพันธ์ 2555
 *Admission (รศ.ดร.สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์)
 * การปรับสัดส่วนองค์ประกอบ (ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม)